Прийом чорного металу

Персональний сайт, Брухт чорних металів, чормет, прийом чормету

08.08.2015

Правила поводження з брухтом та відходами чорних металів і їх відчуження
I. Загальні положення

. Справжні Правила визначають порядок звернення (у частині заготівлі, переробки, транспортування, використання) та відчуження брухту і відходів чорних металів на території Російської Федерації.

У цих Правилах використовуються такі поняття:

заготівля брухту і відходів чорних металів – збір (переміщення брухту і відходів чорних металів з місця його утворення або знаходження на територію об’єкта по поводженню з брухтом та відходами чорних металів) і прийом (купівля) у юридичних та фізичних осіб брухту і відходів чорних металів, зберігання і транспортування заготовленого брухту і відходів для подальшої підготовки до переробки або використання;

переробка брухту і відходів чорних металів – процеси зберігання, сортування, відбору, подрібнення, різання, оброблення, пресування брикетування і переплаву брухту і відходів чорних металів з одержанням продукції, що відповідає діючим державним стандартам;

відчуження брухту і відходів чорних металів – продаж або передача заготовленого і (або) підготовленого брухту чорних металів на оплатній або безоплатній основі;

використання брухту і відходів брухту чорних металів – застосування брухту і відходів чорних металів для виробництва товарів (продукції);

об’єкт, на якому здійснюється обіг з брухтом та відходами чорних металів – об’єкт, на якому здійснюється повний виробничий цикл (заготовка, переробка, використання, відчуження брухту і відходів чорних металів) або його частина (прийом брухту і відходів, переробний комплекс, склад готової продукції і т.п.).

2. Фізичні особи здійснюють відчуження брухту і відходів чорних металів, що утворюються при використанні виробів з чорних металів в побуті і належать їм на праві власності.

3. Юридичні особи та індивідуальні підприємці здійснюють поводження з брухтом та відходами чорних металів, які утворилися у них в процесі виробництва і споживання або ними набутими, і їх відчуження у разі, якщо є документи, що підтверджують їх право власності на зазначені брухт та відходи.

II. Вимоги до об’єктів, на яких здійснюється обіг
з брухтом та відходами чорних металів

4. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація об’єктів, на яких здійснюється поводження з брухтом та відходами чорних металів повинні здійснюватися згідно з вимогами цих Правил, а також правил безпеки при підготовці брухту та відходів чорних і кольорових металів для переплавки, гігієнічних вимог до забезпечення радіаційної безпеки при заготівлі та реалізації металобрухту, загальних правил промислової безпеки для організацій, що здійснюють діяльність в області промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів, загальних правил безпеки для металургійних і коксохімічних підприємств і виробництв, правил безпеки при виробництві конкретних видів чорних металів, діючих будівельних норм і правил у частині, що не суперечить Федеральному закону «Про технічному регулюванні», технологічних норм проектування.

5. На кожному об’єкті поводження з брухтом та відходами чорних металів має міститися опис технологічного процесу заготівлі, переробки і використання лому чорних металів із зазначенням використовуваного обладнання, призначеного для здійснення технологічних операцій з брухтом та відходами чорних металів.

В описі технологічного процесу заготівлі та переробки брухту і відходів чорних металів наводяться:

а) характеристика виробничих ділянок, їх розміщення, площа та облаштування;

б) види використовуваних технологічних процесів і характеристика застосовуваного для них обладнання і приладів;

в) заходи по захисту навколишнього середовища при здійсненні технологічних процесів, включаючи заходи з очищення відхідних газів від пилоподібних викидів, а також нейтралізації продуктів розкладання органічних сполук, що входять до складу брухту;

г) відомості про об’єкти з прийому брухту та відходів чорних металів, наявності вагового, вантажопідйомного устаткування і транспортних засобів;

д) наявність технологічних інструкцій з переробки брухту, контролю радіаційної безпеки і вибухобезпеки.

Опис технологічного процесу підписується керівником юридичної особи або індивідуальним підприємцем, які здійснюють поводження з брухтом та відходами чорних металів.

III. Вимоги до організації прийому брухту та відходів чорних металів

6. Юридична особа і індивідуальний підприємець, які здійснюють прийом брухту і відходів чорних металів, зобов’язані забезпечити наявність на кожному об’єкті по прийому зазначених брухту і відходів в доступному для огляду місці наступної інформації:

а) найменування юридичної особи, адресу, або прізвище, ім’я, по батькові індивідуального підприємця, номери їх контактних телефонів;

б) дані про посадову особу, відповідальну за прийом брухту і відходів чорних металів;

в) розпорядок роботи;

г) умови прийому та ціни на брухт і відходи чорних металів;

д) документ, що підтверджує наявність ліцензії, отриманої відповідно до Положення про ліцензування заготівлі, переробки та реалізації брухту чорних металів, або його копія, засвідчена ліцензіюючим органом, що надав ліцензію;

7. На об’єктах з прийому брухту та відходів чорних металів, крім інформації, зазначеної в пункті 6 цих Правил, повинна знаходитися і пред’являтися на вимогу контролюючих органів наступна документація:

а) нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує факт внесення запису про юридичну особу в Єдиний державний реєстр юридичних осіб або свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця, що здійснює прийом брухту і відходів чорних металів;

б) документи на наявні обладнання та прилади, а також документи про проведення їх перевірок і випробувань;

в) документ, що підтверджує відповідність лабораторії для визначення хімічного складу брухту і відходів чорних металів вимогам законодавства Російської Федерації;

г) інструкція про порядок проведення радіаційного контролю брухту і відходів чорних металів;

д) інструкція про порядок проведення перевірки лому і відходів чорних металів на вибухобезпечність;

е) інструкція про порядок дій при виявленні радіоактивних брухту і відходів чорних металів;

ж) інструкція про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів;

з) документ, що підтверджує реєстрацію контрольно-касової техніки в податковому органі – для юридичної особи або індивідуального підприємця, що здійснює прийом брухту і відходів чорних металів за готівковий грошовий розрахунок, або розрахунок з використанням платіжних карток;

і) документ, що підтверджує наявність ліцензії, виданої відповідно до Положення про ліцензування експлуатації вибухонебезпечних виробничих об’єктів і свідоцтво про реєстрацію об’єктів в державному реєстрі небезпечних виробничих об’єктів – для об’єктів по поводженню з брухтом та відходами чорних металів, на яких здійснюється використання брухту і відходів для виробництва товарів (продукції) із застосуванням процесів плавлення.

Інструкції, передбачені в підпунктах «г», «д», «е», «ж», затверджуються керівником юридичної особи або індивідуальним підприємцем, які здійснюють поводження з брухтом та відходами чорних металів і мають містити пункт, в якому визначаються обов’язки і відповідальність конкретних посадових осіб.

IV. Порядок прийому, обліку та зберігання брухту та відходів чорних металів

8. Прийом брухту і відходів чорних металів проводиться безпосередньо на об’єкті з прийому брухту та відходів чорних металів або за місцем знаходження цих лому та відходів по масі нетто, яка визначається як різниця між масою брутто і масою транспортного засобу, тари та засміченості.

9. Прийом брухту і відходів чорних металів від фізичних осіб здійснюється на підставі письмової заяви особи, що здає лом і відходи чорних металів, при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, місце проживання (реєстрації), відомості про що здаються брухт і відходи чорних металів (вид, короткий опис), підстава виникнення права власності на здаються лом і відходи чорних металів, дата та підпис заявника.

Прийом брухту і відходів чорних металів від фізичних осіб, які не досягли 14 років, не допускається.

Прийом брухту і відходів чорних металів від осіб у віці від 14 до 18 років допускається з письмової згоди їх законних представників — батьків, усиновителів або піклувальників, за винятком осіб, які досягли 16 років і в установленому порядку оголошених повністю дієздатними.

У разі здавання брухту і відходів чорних металів, що не належать особі, яка здає ці брухт і відходи, крім документа, що посвідчує особу, необхідно пред’явлення відповідної довіреності від власника зазначених брухту і відходів.

10. Прийом брухту і відходів чорних металів від юридичних осіб і індивідуальних підприємців здійснюється на підставі договору на поставку брухту і відходів чорних металів та товарно-транспортної накладної.

Юридичні особи або індивідуальні підприємці при відчуженні списаного обладнання повинні надати копії актів про списання цього обладнання і зняття його з обліку.

11. Юридична особа і індивідуальний підприємець, що приймають лом і відходи чорних металів, зобов’язані забезпечити в установленому порядку проведення радіаційного контролю і здійснення вхідного контролю кожної партії зазначених брухту і відходів на вибухобезпечність.

Контроль здійснюється особами, які пройшли відповідну підготовку та атестацію.

12. Облік брухту і відходів чорних металів ведеться особою, призначеною керівником юридичної особи, яка здійснює прийом зазначених брухту і відходів, або індивідуальним підприємцем.

13. Прийом брухту і відходів чорних металів здійснюється з обов’язковим складанням на кожну партію брухту і відходів акту здачі-приймання за формою згідно з додатком № 1 до цих Правил.

Приемосдаточный акт складається у 2 примірниках (один передається особі, яка здає лом і відходи чорних металів, другий залишається у особи, яка здійснює прийом).

Зазначені акти повинні мати наскрізну нумерацію. Термін зберігання приймально-здавальних актів на об’єкті з прийому брухту та відходів чорних металів не менше 5 років.

приймально-здавальні акти можуть оформлятися з використанням програмного забезпечення.

Особі, яка здійснює відчуження брухту і відходів чорних металів за готівковий грошовий розрахунок, або розрахунок з використанням платіжних карток, разом з приемосдаточным актом передається касовий чек.

При прийомі партії брухту та відходів чорних металів різних видів (списане обладнання, що складається з різних видів чорних і кольорових металів і неметалевих частин) і (або) брухту і відходів, при прийомі яких не можна достовірно визначити відсоток засміченості без ретельного сортування, вказана партія, при дотриманні всіх інших вимог, може прийматися на відповідальне зберігання для сортування (оброблення) і достовірного визначення брухту за видами на строк не більше двох робочих днів. Приемосдаточный акт складається після повної сортування (оброблення) брухту і відходів.

14. Приймально-здавальні акти реєструються в книзі обліку приймально-здавальних актів (далі — книга обліку).

Сторінки книги обліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані. На зворотному боці останнього аркуша робиться запис:

«У цій книзі обліку пронумеровано та прошнуровано __ сторінок». Запис завіряється підписами керівника і головного бухгалтера юридичної особи (індивідуального підприємця), який здійснює приймання брухту і відходів чорних металів, та печаткою.

15. На першій сторінці книга обліку повинна містити:

а) найменування «Книга обліку приймально-здавальних актів»;

б) найменування і місце знаходження юридичної особи (індивідуального підприємця), який здійснює приймання брухту і відходів чорних металів;

в) запис «Розпочато» із зазначенням дати внесення до книги обліку першої запису про прийом брухту і відходів чорних металів;

г) запис «Закінчена» із зазначенням дати внесення до книги обліку останнього запису про прийом брухту і відходів чорних металів;

д) запис «Особа, відповідальна за ведення цієї книги обліку» із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові цієї особи, його підпис і дата.

16. При кожному випадку прийому брухту та відходів чорних металів до книги обліку вноситься наступна інформація:

а) реєстраційний номер акту здачі-приймання;

б) дата прийому брухту та відходів чорних металів;

в) дані про особу, сдающем брухт і відходи:

при прийомі у юридичної особи — найменування та юридична адреса;

при прийомі у індивідуального підприємця – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (реєстрації), дані свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця;

при прийомі у фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, місце постійного проживання (реєстрації), дані документа, що посвідчує особу;

г) реквізити транспортної накладної (для юридичної особи та індивідуального підприємця), а при прийманні різного устаткування — також реквізити акта про списання цього обладнання і зняття його з обліку;

д) вид та короткий опис прийнятих брухту і відходів чорних металів;

е) дані про перевірку брухту і відходів чорних металів на вибухобезпечність і про радіаційний контроль за підписом осіб, які проводили перевірку (контроль);

ж) відсоток засміченості прийнятих брухту і відходів чорних металів;

з) вага прийнятих брухту і відходів чорних металів;

і) номер касового чека при прийомі брухту і відходів чорних металів за готівковий грошовий розрахунок, або розрахунок з використанням платіжних карток;

до) підпис особи, яка зробила запис у книзі.

17. Книга обліку і приймально-здавальні акти повинні зберігатися на об’єкті з прийому брухту та відходів чорних металів протягом 5 років з дати внесення останнього запису про прийом, брухту і відходів чорних металів.

18. Відповідальність за своєчасне і правильне складання приймально-здавальних актів та внесення записів до книги обліку, точність містяться в них відомостей, перевірку правомірності здавання брухту і відходів чорних металів несе посадова особа, відповідальна за приймання брухту і відходів чорних металів, або індивідуальний підприємець.

19. Оплата прийнятих брухту і відходів чорних металів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

20. Відбір (витяг) супутніх брухту і відходів кольорових металів при переробці брухту та відходів чорних металів здійснюється юридичною особою і індивідуальним підприємцем, які здійснюють переробку брухту і відходів чорних металів. При відборі (витягу) супутніх брухту і відходів кольорових металів з брухту та відходів чорних металів складається акт за формою згідно з додатком № 2 до цих Правил.

Відібрані (вилучені) з брухту та відходів чорних металів супутні брухт і відходи кольорових металів можуть бути відчужені відповідно до законодавством Російської Федерації.

21. Зберігання брухту та відходів чорних металів здійснюється за їх видами на майданчиках, які мають бетонну або інше тверде покриття.

V. Порядок обліку відчужуваного брухту і відходів чорних металів

22. Юридична особа і індивідуальний підприємець, які здійснюють прийом брухту і відходів чорних металів, повинні організувати облік відчужуваних ними брухту і відходів.

23. Кожна партія відчужених брухту і відходів чорних металів повинна бути зареєстрована в журналі реєстрації відвантажених брухту і відходів чорних металів, у якому зазначаються:

а) найменування і реквізити вантажоодержувача;

б) номер вагона, державний реєстраційний знак автомобіля або іншого транспортного засобу (в залежності від виду транспорту);

в) дата відвантаження;

г) вид брухту і відходів чорних металів;

д) вага партії, що перевозиться транспортним засобом;

е) номер товарно-транспортної (транспортної) накладної.

24. Записи в журналі реєстрації відвантажених брухту і відходів чорних металів здійснюються на підставі документів первинного бухгалтерського обліку.

VI. Документи, необхідні при транспортуванні брухту і відходів чорних металів

25. При транспортуванні брухту і відходів чорних металів організація-перевізник (транспортна організація або юридична особа і індивідуальний підприємець, які здійснюють перевезення власним транспортом) і вантажовідправник повинні забезпечити водія транспортного засобу або особа, яка супроводжує вантаж, наступними документами:

а) при перевезенні брухту і відходів чорних металів транспортною організацією:

подорожній лист;

товарно-транспортна (транспортна) накладна;

посвідчення про вибухобезпеки брухту і відходів чорних металів за формою згідно з додатком № 3 та радіаційної безпеки за формою згідно з додатком № 4 до цих Правил;

санітарно-епідеміологічний висновок на партію металобрухту, оформлене за результатами її радіаційного контролю, відповідно до законодавством Російської Федерації;

б) при перевезенні юридичними особами та індивідуальними підприємцями брухту і відходів чорних металів, прийом яких здійснений ними у відповідності з цими Правилами, або брухту і відходів чорних металів, перероблених та підготовлених для використання, або брухту і відходів чорних металів, які утворилися у них в процесі виробництва і споживання:

документ, що підтверджує наявність ліцензії, наданої згідно з Положенням про ліцензування заготівлі, переробки і реалізації лому чорних металів (крім юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що здійснюють транспортування брухту чорних металів, який утворився в них у процесі виробництва і споживання) або його копія, засвідчена ліцензіюючим органом, який надав ліцензію.

шляховий лист (крім індивідуальних підприємців);

товарно-транспортна (транспортна) накладна та копії документів, що підтверджують право власності на транспортуються лом і відходи чорних металів;

посвідчення про вибухобезпеки брухту і відходів чорних металів за формою, передбаченою додатком № 3 та радіаційної безпеки брухту і відходів чорних металів за формою, передбаченою додатком № 4 до цих Правил;

санітарно-епідеміологічний висновок на партію металобрухту, оформлене за результатами її радіаційного контролю у відповідно до законодавства Російської Федерації;

в) при транспортуванні фізичними особами брухту і відходів чорних металів, що належать їм на праві власності – документи, що підтверджують їх право власності на транспортований лом і відходи чорних металів.

VII. Відповідальність за порушення цих Правил

26. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно з законодавством Російської Федерації.

Короткий опис статті: прийом чорного металу

Джерело: Персональний сайт — Брухт чорних металів, чормет, прийом чормету, сталевий брухт

Також ви можете прочитати