Прийом чорного металу

Правила поводження з брухтом відходами чорних металів їх відчуження

04.08.2015

Правила поводження з брухтом та відходами чорних металів

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Уряду

Російської Федерації

від 11 травня 2001 року N 369

ПРАВИЛА

звернення з брухтом та відходами чорних металів і їх відчуження

I. Загальні положення

1. Справжні Правила визначають порядок звернення (прийому, обліку, зберігання, транспортування) та відчуження брухту і відходів чорних металів на території Російської Федерації.

2. Фізичні особи здійснюють відчуження брухту і відходів чорних металів із зазначенням підстави виникнення права власності на такі брухт і відходи.

3. Юридичні особи та індивідуальні підприємці здійснюють поводження з брухтом та відходами чорних металів, які утворилися у них в процесі виробництва і споживання або ними набутими, і їх відчуження у разі, якщо є документи, що підтверджують їх право власності на зазначені брухт та відходи.

II. Вимоги до організації

приймання брухту і відходів чорних металів

4. Юридична особа і індивідуальний підприємець, які здійснюють прийом брухту і відходів чорних металів, повинні забезпечити наявність на кожному об’єкті по прийому зазначених брухту і відходів в доступному для огляду місці наступної інформації:

а) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові індивідуального підприємця, номери їх телефонів;

б) для юридичних осіб — дані про особу, відповідальну за прийом брухту і відходів чорних металів;

в) розпорядок роботи;

г) умови прийому та ціни на брухт і відходи чорних металів.

5. На об’єктах з прийому брухту та відходів чорних металів, крім інформації, зазначеної в пункті 4 цих Правил, повинна знаходитися і пред’являтися на вимогу контролюючих органів наступна документація:

а) ліцензія, отримана у відповідності з Положенням про ліцензування діяльності по заготівлі, переробці та реалізації брухту чорних металів, або її копія, завірена ліцензіюючим органом, який видав ліцензію;

б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що здійснює прийом брухту і відходів чорних металів;

в) документи на наявні обладнання та прилади, а також документи про проведення їх перевірок і випробувань;

г) інструкції про порядок проведення радіаційного контролю брухту і відходів чорних металів та перевірки їх на вибухобезпечність;

д) інструкція про порядок дій при виявленні радіоактивних брухту і відходів чорних металів;

е) інструкція про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.

III. Порядок прийому та обліку брухту і відходів чорних металів

6. Прийом брухту і відходів чорних металів проводиться по масі нетто, яка визначається як різниця між масою брутто і масою транспортного засобу, тари та засміченості.

7. Прийом брухту і відходів чорних металів здійснюється при пред’явленні особою, яка здає лом, документа, що посвідчує особу. У разі здавання брухту і відходів чорних металів, що не належать особі, яка здає ці брухт і відходи, крім документа, що посвідчує особу, необхідно пред’явлення відповідної довіреності від власника зазначених брухту і відходів.

8. Юридична особа і індивідуальний підприємець, що приймають лом і відходи чорних металів, зобов’язані забезпечити в установленому порядку проведення радіаційного контролю і здійснення вхідного контролю кожної партії зазначених брухту і відходів на вибухобезпечність.

Контроль здійснюється особами, які пройшли відповідну підготовку та атестацію.

9. Облік брухту і відходів чорних металів ведеться особою, призначеною керівником юридичної особи, яка здійснює прийом зазначених брухту і відходів, або індивідуальним підприємцем.

10. Прийом брухту і відходів чорних металів здійснюється з обов’язковим складанням на кожну партію брухту і відходів акту здачі-приймання за формою згідно з додатком N 1.

Приемосдаточный акт складається у 2 примірниках (один передається особі, яка здає лом і відходи чорних металів, другий залишається у особи, яка здійснює прийом).

Зазначені акти є документами суворої звітності і повинні мати наскрізну нумерацію.

11. Приймально-здавальні акти реєструються в книзі обліку приймально-здавальних актів (далі іменується — книга обліку).

Сторінки книги обліку повинні бути пронумеровані та прошнуровані. На зворотному боці останнього аркуша робиться запис:

«У цій книзі обліку пронумеровано та прошнуровано ___ сторінок». Запис завіряється підписами керівника і головного бухгалтера юридичної особи (індивідуального підприємця), який здійснює приймання брухту і відходів чорних металів, та печаткою.

12. На першій сторінці книга обліку повинна містити:

а) найменування «Книга обліку приймально-здавальних актів»;

б) найменування і місце знаходження юридичної особи (індивідуального підприємця), який здійснює приймання брухту і відходів чорних металів;

в) запис «Розпочато» із зазначенням дати внесення до книги обліку першої запису про прийом брухту і відходів чорних металів;

г) запис «Закінчена» із зазначенням дати внесення до книги обліку останнього запису про прийом брухту і відходів чорних металів;

д) запис «Особа, відповідальна за ведення цієї книги обліку» із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові цієї особи, його підпис і дата.

13. При кожному випадку прийому брухту та відходів чорних металів до книги обліку вноситься наступна інформація:

а) реєстраційний номер акту здачі-приймання;

б) дата прийому брухту та відходів чорних металів;

в) дані про особу, сдающем брухт і відходи:

при прийомі у юридичних осіб і індивідуальних підприємців — найменування та місце знаходження;

при прийомі у фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові, місце постійного проживання, дані документа, що посвідчує особу;

г) реквізити транспортної накладної (для юридичної особи та індивідуального підприємця);

д) вид прийнятих брухту і відходів чорних металів;

е) дані про перевірку брухту і відходів чорних металів на вибухобезпечність і про радіаційний контроль за підписом осіб, які проводили перевірку (контроль);

ж) відсоток засміченості прийнятих брухту і відходів чорних металів;

з) вага прийнятих брухту і відходів чорних металів;

і) підпис особи, яка зробила запис у книзі.

14. Книга обліку і приймально-здавальні акти повинні зберігатися на об’єкті з прийому брухту та відходів чорних металів протягом 1 року з дати внесення останнього запису про прийом брухту і відходів чорних металів.

15. Оплата прийнятих брухту і відходів чорних металів здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.

16. Відбір (витяг) супутніх брухту і відходів кольорових металів при переробці брухту та відходів чорних металів здійснюється юридичною особою і індивідуальним підприємцем, які здійснюють переробку брухту і відходів чорних металів.

При відборі (витягу) супутніх брухту і відходів кольорових металів складається акт за формою згідно з додатком N 2.

Відібрані (вилучені) з брухту та відходів чорних металів супутні брухт і відходи кольорових металів можуть бути відчужені відповідно до законодавством Російської Федерації.

IV. Порядок обліку відчужуваних брухту і відходів чорних металів

17. Юридична особа і індивідуальний підприємець, що приймають лом і відходи чорних металів, повинні організувати облік відчужуваних брухту і відходів.

18. Кожна партія відчужених брухту і відходів чорних металів повинна бути зареєстрована в журналі реєстрації відвантажених брухту і відходів чорних металів, у якому зазначаються:

а) найменування і реквізити вантажоодержувача;

б) номер вагона, державний реєстраційний знак автомобіля або іншого транспортного засобу (в залежності від виду транспорту);

в) дата відвантаження;

г) вид брухту і відходів чорних металів;

д) вага партії, що перевозиться транспортним засобом;

е) номер транспортної накладної.

19. Записи в журналі реєстрації відвантажених брухту і відходів чорних металів здійснюються на підставі документів первинного бухгалтерського обліку.

V. Документи, необхідні при транспортуванні

брухту і відходів чорних металів

20. При транспортуванні брухту і відходів чорних металів організація-перевізник (транспортна організація або юридична особа і індивідуальний підприємець, які здійснюють перевезення власним транспортом) і вантажовідправник повинні забезпечити водія транспортного засобу або особа, яка супроводжує вантаж, наступними документами:

а) при перевезенні брухту і відходів чорних металів транспортною організацією:

Короткий опис статті: прийом чорного металу Правила поводження з брухтом та відходами чорних металів і їх відчуження

Джерело: Правила поводження з брухтом відходами чорних металів їх відчуження

Також ви можете прочитати